Pravidla hry

Znění pravidel

1. Pravidlo loginu

Každému hráči je povoleno vlastnit pouze jeden login. Pokud jich bude mít více, hrozí mu okamžité smazaní všech jeho loginů bez jakékoliv náhrady.
Je také zakázano pro hráče zalogovat se do jiného loginu než do svého.
Z jednoho PC můžou hrát i dva (a více) hráčů pouze v případě, že to mají výslovně povoleno určeným administrátorem hry.

2. Okamžité mazání loginů

Hráčův login bude obsahovat vulgarismus, či jeho název bude jakýmkoliv jiným způsobem urážlivý.Co je a není urážlivé záleží na posouzení administrátorů hry.
Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické a jinak nevhodné znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.
Hráč,který nebude aktivní déle jak 10 dní bude automaticky smazán.
Hráč porušil některé z těchto pravidel, nebo z nařízeních kteréhokoliv z administrátorů které je uvedeno na Oznámení adminů.
Hráč využívající nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu, na úkor jiných hráčů.
Hráč se pokouší o nabourání se do loginů jiných hráčů.
Hráč si zakládá loginy velmi podobné loginům administrátorů hry.

3. Omezení na fórech

Admistrátoři mají přístup na všechna fóra bez omezení.
Mají také možnost mazat příspěvky a do jakéhokoliv fóra bez omezení psát.
Každý, kdo na fórum napíše příspěvek nevyhovující pravidlům se musí připravit na to, že tento příspěvek bude smazán.
Pokud administrátoři uznají za vhodné (Opakované porušování pravidel, nebo hrubé porušení slušného vyjadřování a chování) může administrátor udělit bobřík do konce herního věku.
Zakázané jsou:

  1. příspěvky obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé.
  2. příspěvky,které se opakují.
  3. příspěvky obsahující nevyžádanou reklamu.
  4. příspěvky neobsahující žádný text.
  5. příspěvky eroticky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny, nebo obsahující webovou adresu obsahující tento materiál. Takovéto příspěvky budou těžce trestány. Toto pravidlo platí i pro posílání pošty! Podle uvážení administrátorů i smazáním profilu hráče!

4. Moderátoři

Moderátoři jsou úplně obyčejní hráči, stejně jako všichni ostatní, ale navíc jim byla administrátory. Přidělena pravomoc mazat příspěvky na všech fórech, kam jako hráči mohou, a také zde udělovat. Bobříky mlčení, kterými jsou potrestáni hráči porušující pravidla ustanovena v Pravidlech hry.
Moderátoři se řídí pravidly o moderátorech,které jsou napsány na moderátorském fóru a jejich konání ověřují administrátoři hry.
Moderátoři podle těchto pravidel musí mazat všechny příspěvky, které porušuji pravidla o fórech. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškodit moderátora (vyhrožováním na fórech nebo v poště,) z důvodu, že moderátor udělil některému hráči Bobříka mlčení, nebo mu smazal některé příspěvky na fórech. Porušení tohoto pravidla bude velmi přísně trestáno.

5. Názvy

Název nebo jméno nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být ani jakýmkoliv jiným způsobem urážlivé. Co je a není urážlivé záleží na posouzení administrátorů hry.
Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.

6. Administrátoři (Admini)

Člověk, který ve hře tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje.
Administrátor je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry.
Aby administrátor nemohl být nařčen z předpojatosti, či zaujatosti, neúčastní se aktivně hry.
Administrátor má absolutní rozhodovací právo a o jeho rozhodnutích se NEDISKUTUJE!!!
Je možné přednést další argumenty a tím se snažit administrátora přesvědčit o nesprávnosti jeho rozhodnutí. Ale pokud administrátor své rozhodnutí nezmění jsou hráči povinni to akceptovat.
Pokud je možnost a záležitost nespěchá, pak administrátoři vzájemně konzultují svá rozhodnutí mezi sebou. V případě, že se jedná o naléhavou situaci, pak má administrátor možnost rozhodnout samostatně.
Administrátoři si vyprošují jakékoliv vulgární útoky na svou osobu. Systém hry si pro tyto a další případy ukládá IP adresu hráče, díky kterého může Policie České republiky vypátrat kohokoliv připojeného i přes proxy servery apod. Tímto se administrátoři brání jakýmkoliv urážkám a pomluvám a kdykoliv mohou tuto IP adresu předat Policii ČR v případě, že chování hráče poruší kterýkoliv zákon ČR a tím se vystavuje trestnímu stíhání.

7. Herní pravidla

Pokud jakýkoliv hráč využije nedokonalosti ve hře (bugu) a získá tím prospěch, administrátoři mají právo jeho a případně všechny jeho „spolupachatele“ potrestat dle svého uvážení.
Taktéž mají administrátoři právo dotyčnému hráči, hráčům či království odebrat část prospěchu z bugování, prospěch celý či navíc udělit hráči zákaz vstupu do hry (ban) a nebo uložit danému království trest (smazání zlata,jídla nebo jednotek) ve výši,kterou administrátoři sami určí.
Případně mohou pokuty a tresty kombinovat a slučovat, dle závažnosti provinění.
Za jakékoliv mazání, které je spojeno s věcmi popsané v tomto bodě nepřísluší nikomu žádné náhrady škod.
Je zakázáno používat externí programy (včetně souborů JavaScriptu) přidávající nové nebo ovlivňující stávající funkce za účelem získání výhod ve hře. Trestem je smazání loginu, taktéž mají administrátoři právo po zvážení zakázat hráči přístup do hry (ban).

8. Herní smlouvy

Smlouva je platná pokud její znění není v rozporu s pravidly hry a je uvedena v systému smluv.
Smlouvy mohou být uzavírány mezi dvěma královstvími.(nezasahuje žádná 3 nebo více stran).
Každá smlouva nabývá platnost od chvíle podepsání z obou stran.

9. Hráči

Každý hráč ve hře má právo na svobodnou vůli. Tedy může se rozhodnout, co bude říkat (pokud tím neporušuje pravidla hry či pravidla fór).
Stejně tak může (pokud tím neporušuje jiná pravidla či záměrně nepoškozuje království) dělat co sám uzná za vhodné.
Jakékoliv omezení těchto práv může být potrestáno administrátorem hry.
Je zakázáno využívání nevědomosti hráčů (ať už nováčků či ostatních) či slibování odměny za účelem získání hlasu na posty ve vládě.
Je zakázáno dobývat hráče, kteří hrají z jedno PC.
Tresty za porušení těchto pravidel budou posouzeny administrátory a podle závažnosti jim bude udělen trest.

10. Nováčci

Je zakázáno omezovat svobodnou vůli a možnosti volby nováčka, tedy výslovně ho nutit k volbě jistého hráče na posty ve vládě, případně jinak zneužívat jeho nevědomost a neznalost hry.
Hráčům, kteří již mají dřívější zkušenosti s hrou jako takovou, je zakázáno zneužívat statusu nováčka ať už je to za jakýmkoliv účelem.
Tresty za porušení těchto pravidel budou posouzeny administrátory a podle závažnosti jim bude udělen trest.

11. Učitelé

Za učitele zodpovídá daný administrátor.
V případě porušení pravidel učitela, bude pokárán.
Za opakování porušování pravidel bude danému učiteli status odebrán.
Úlohy učitele:

  1. Svým jednáním je vzorem pro nováčky a jiné hráče.
  2. Ve hře je aktivní a aktivním přístupem sám vyhledává nováčky a vtahuje je do hry.
  3. Neodmítne žádnou otázku, radu, ani žádost o pomoc a ani ji neignoruje.
  4. Řídí se pokyny vlády nebo administrátorů hry.
  5. Dodržuje pravidla učitelského fóra.

12. Další pravidla

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem (příspěvky na fórech, avatary) šířit, nebo naopak poškozovat jakoukoliv politickou stranu nebo podobnou organizaci.
Trestem za toto porušení bude smazání měst (může být i více) a v případě že daný login nebude mít víc jak jedno město,bude smazán celý.
Je zakázáno se nevhodně a hrubě chovat a vyjadřovat se vůči administrátorům. Toto se trestá smazáním loginu bez náhrad jakýchkoliv škod.
Administrátoři si vyhrazují možnost tato pravidla kdykoliv doplnit, či změnit a to i zpětně nebo v průběhu herního věku, bez předchozího upozornění. Za doplnění pravidel lze považovat i doplnění či opravy pravidel zveřejněné na Oznámení adminů.
Za smazání na základě výše uvedených bodů, nebo smazání profilu hráčem nepřísluší smazanému žádné finanční náhrady a všechny závazky poskytovatele vůči uživateli zanikají.
Reklama zde za pakatel!